Coil Occ Smok RPM 0.4

70.000320.000

𝐂𝐨𝐢𝐥 𝐎𝐜𝐜 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐢 𝐕𝐧𝐏 𝐕𝐌𝟓 𝟎.𝟐 𝐯à 𝟎.𝟑𝐨𝐡𝐦 tương thích với các dòng sản phẩm của nhà Voopoo như: Vinci, Navi, Drag, Argus…